Projektet SeaCOMBO

Utsikt över Bottenviken.
Utsikt över Bottenviken. Foto: Suvi Saarnio

Projektet SeaCOMBO arbetar för ett ökat samarbete och utbyte mellan Sverige och Finland när det gäller bevarande och förvaltning av den marina miljön i norra Bottenviken.

SeaCOMBO är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt som syftar till att fortsatt öka kunskapen om undervattensnaturen i Bottenviken. Syftet med projektet är också att utforma planer och åtgärdsförslag för bevarande och restaurering av havsmiljön. Projektets genomförande ska bidra till en hållbar förvaltning av havet i Bottenviken och en förbättrad bevarandestatus.

Aktiviteterna i projektet SeaCOMBO ska resultera i:

  • ökad kunskap om Bottenvikens marina miljö
  • kunskap om bevarandeåtgärder och förvaltning hos berörda handläggare och beslutsfattare
  • gränsöverskridande nätverk mellan berörda yrkesgrupper
  • en utredning om möjligheten till ett transnationellt skyddat marint område i norra Bottenviken.
  • förslag till restaureringsåtgärdsplan i Bottenviken
  • ökad medvetenhet hos allmänheten om Bottenvikens naturvärden.

Projektet påbörjades i maj 2020 och avslutas i december 2021. Projektet delfinansieras av Interreg Nord.

Bakgrund

Vi har länge haft bristfällig kunskap om norra Bottenvikens biologi och geologi och hur vi människor påverkar havsmiljön. Nu har vår kunskap ökat tack vare genomförandet av Interreg Nord- projektet SEAmBOTH 2017 – 2020. I detta projekt genomfördes bland annat en omfattande kartläggning av norra Bottenvikens naturvärden och påverkanstryck.

Projektet SeaCOMBO ska mot bakgrund av projektet SEAmBOTH utveckla och fördjupa samarbetet mellan aktörer och samarbetspartners inom den marina förvaltningen av norra Bottenviken. Tack vare det tidigare projektet finns ett digert kunskapsunderlag om norra Bottenvikens undervattensnatur. Med stöd av detta kan vi nu bland annat identifiera skyddsvärda områden och planera åtgärder för restaurering.

Finansiering och samarbetspartners

Projektnamnet SeaCOMBO står för “Sea CO-operation for Management of the Bothnian Bay”. Projektet ger möjlighet till ett svensk-finskt samarbete som inte skulle varit möjligt inom ordinarie verksamhetsutrymme i projektdeltagarnas nationella uppdrag. Effekterna av samarbetet kommer även att gynna och involvera många andra aktörer och främja möjligheterna till framtida samarbeten.

Projektdeltagare är Länsstyrelsen Norrbotten (projektägare) och
Närings- trafik- och miljöcentralen i norra Österbotten. Projektet finansieras av Interreg Nord.

Medfinansiärer är:

  • Länsstyrelsen Norrbotten, Sverige
  • Lapin litto, Finland
  • Närings- trafik- och miljöcentralen i norra Österbotten, Finland
Logotyper för projektpartner och finansiärer

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.